Lược sử cập nhật funny cms

Đăng bởi Biên Nguyễn
Thứ Bảy,
{ date_from_database($post->created_at, 'M/d/ Y') }}

1. Lược sử cập nhật funny cms ngày 27/12/2017

- Sửa lỗi khi sử dụng https- Sửa lỗi phân quyền trong quản lý media- Thêm package webpatser/laravel-uuid- Hiển thị menu chức năng theo phân quyền- Hiển thị trang chủ quản trị theo 2 cách. (Tùy vào phân quyền của user)- Sửa lỗi tạo title, mô tả trên website

2. Lược sử cập nhật funny cms ngày 23/2/2018

- Cập nhật thêm option cho phép đăng ký tài khoản trong cài dặt- Bổ xung thêm gói sunra/php-simple-html-dom-parser phục vụ việc phân tích chức năng- Chuyển plugin vào thư mực public- Cập nhật phân quyền user

2. Lược sử cập nhật funny cms ngày 15/3/2018 v5.09

- Trở lại của nút quản lý tập tin- Bổ xung thêm các package hỗ trợ- Cập nhật trình qunar lý editor

3. Lược sử cập nhật funny cms ngày 16/3/2018 v5.10

Rút gợn cài đặt email.

4. Lược sử cập nhật funny cms ngày 24/3/2018 v5.14

- Cập nhật hiển thị wiget