MYPROFILE

Lược sử cập nhật funny cms

1. Lược sử cập nhật funny cms ngày 27/12/2017

- Sửa lỗi khi sử dụng https
- Sửa lỗi phân quyền trong quản lý media
- Thêm package webpatser/laravel-uuid
- Hiển thị menu chức năng theo phân quyền
- Hiển thị trang chủ quản trị theo 2 cách. (Tùy vào phân quyền của user)
- Sửa lỗi tạo title, mô tả trên website