Plugin quản lý dự án đèn LED cho các đại lý

Đăng bởi Biên Nguyễn
Thứ Bảy,
{ date_from_database($post->created_at, 'M/d/ Y') }}

Plugin giúp cho các đại lý đăng ký dự án đèn LED trên website.

Thuộc tính dự án:

- Phương thức báo dự án (Qua chủ đầu tư, qua nhà thầu)

- Nếu qua chủ đầu tư:

 • Tên dự án
 • Tên chủ đầu tư
 • Địa điểm dự án
 • Đại diện chủ đầu tư
 • Giai đoạn dự án
 • Giai đoạn vào hàng
 • Mặt hàng đang chào
 • Số lượng dự kiên
 • Thời gian dự kiến lấy hàng
 • Ghi chú

Vào qua nhà thầu

 • Tên nhà thầu
 • Đại diện nhà thầu
 • Tên dự án
 • Tên chủ đầu tư
 • Địa điểm dự án
 • Giai đoạn dự án
 • Giai đoạn vào hàng
 • Thời gian dự kiến lấy hàng
 • Ghi chú
 Cập nhật ngày 29/12/2017:
- Sửa lỗi select2 khi chọn sản phẩm
- Không ẩn chủ đầu tư và địa điểm chủ đầu tư
- Thêm mã sản phẩm vào cuối tên sản phẩm.