Plugin: product Quản lý kho hàng trên website

Đăng bởi Biên Nguyễn
Thứ Bảy,
{ date_from_database($post->created_at, 'M/d/ Y') }}

Plugin: product Quản lý kho hàng trên website. Cho phép quản lý giá cả, số lượng sản phẩm trên web.

Yêu cầu:

- Sử dụng bản cập nhật tối thiếu là funnyCMS v12.27