Hướng dẫn nâng cấp lên php 5.3 direcadmin

Bước 1:  Đăng nhập SSH vào VPS, lần lượt thực hiện các lệnh sau:

 cd /usr/local/directadmin/custombuild  ./build set php5_ver 5.3  ./build set mysql 5.1  ./build update 
 
Nếu trong trường hợp gặp lỗi như sau:
 
 mail-header-patch=yes is set in the options.conf, but is not required with this php version. To enable the X-Mail header, set mail.add_x_header to 1 in your php.ini

 

Chạy lệnh:

  ./build set mail-header-patch no ./build clean ./build apache d ./build php d ./build mysql d 

"

Xem thm t?i:Hướng dẫn nâng cấp lên php 5.3 direcadmin

Scroll